Dinz Web modules

Dinz Web is ontwikkeld voor de zorg door mensen uit de zorg- en welzijnssector. Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring op het gebied van het besturen, adviseren, automatiseren en procesgericht administratief inrichten van zorginstellingen. Met Dinz Web verzekert u zichzelf van een up-to-date oplossing voor de volledige registratie, verwerking en rapportage van cliënten en zorguren, arrangement oftewel van indicatie, beschikking, zorgplan tot en met facturatie. Dinz Web is opgebouwd uit modules, waardoor u het optimale pakket kunt samenstellen voor uw organisatie en u dus nooit te veel betaalt.

 

ZZP’ers kunnen de modules eenvoudig bestellen in onze webshop, zorgorganisaties wordt verzocht contact op te nemen via het contactformulier, info@dinz.nl of telefonisch op 085 300 1900 voor inrichting, prijsafspraken en condities.

 

Declareren

Dinz Web ondersteunt registratie, declaratie- en berichten verkeer in de Wet Langdurige Zorg, WMO, Zorgverzekeringswet, Jeugd WMO, MSVT en PGB of particuliere zorgverlening. De modules ondersteunen de werkprocessen, van registratie en verantwoording tot declaratie en voldoen aan de nieuwste iStandaarden. Iedere module kent het maatwerk dat wordt gevraagd vanuit de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente of de SVB. Informatie naar het CAK voor heffing eigen bijdrage wordt ook binnen Dinz Web voor u uitgevoerd. Doordat in Dinz Web veel processen geautomatiseerd zijn kunt u meer tijd besteden aan de kern: zorg leveren.

 

COV check

Bij de module ZVW en de Wlz is het mogelijk ook de module COV af te nemen. In deze module wordt automatisch voor elke cliënt een check van verzekeringsrecht uitgevoerd. Zodra de toestemmingsverklaring COV check bij Vecozo is ingeregeld wordt de module COV check kosteloos ter beschikking gesteld bij gebruik van de module ZVW of de module Wlz.

 

Rapporteren

De geleverde zorg kan verantwoord worden in het Zorgleefplan of in de Zelfredzaamheidmatrix.

In het Zorgleefplan kan uw organisatie gebruik maken van de standaard zorgdomeinen en zorg en hulp vragen. In het Zorgleefplan zitten standaard de templates voor de GGZ en VVT. U kunt ook zelf een template inrichten en aanpassen op de wensen en behoeften van uw organisatie of op de eisen van uw gemeente/zorgverzekeraar/zorgkantoor.

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) wordt door steeds meer gemeentes gevraagd als rapportagetool. De ZRM bestaat uit elf domeinen waarop de mate van zelfredzaamheid op een schaal van 1 tot 5 wordt beoordeeld. Een beoordelaar kan met de ZRM relatief eenvoudig een volledig overzicht krijgen van een complex begrip met diverse en uiteenlopende facetten dat een belangrijke rol speelt in de mate waarin een persoon een productief en kwalitatief goed leven kan leiden: zelfredzaamheid.

 

Indiceren

In Dinz Web kan geïndiceerd worden via de module Nanda Nic Noc (NNN3) en de module Nanda/Omaha.

Nanda Nic Noc is een evidence based classificatiesysteem voor diagnose en interventies. Deze module is het resultaat van samenwerking tussen Bohn Stafleu van Loghum (uitgever Nanda, Nic en Noc uitgaven), Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) en Dinz. De digitale ondersteuning van het verpleegkundig proces met NNN leidt tot verkorting van het indiceerproces (tijd), tot meer inzicht van de cliënten in oorzaak van problemen en vooral mogelijkheden. Met als gevolg: betere zorguitkomsten, meer betrokkenheid van de mantelzorger, een betere dialoog tussen cliënt en professional, heldere werkafspraken voor het zorgteam en duidelijke prestatie-indicatoren. De applicatie is getoetst en voorzien van de nodige intelligentie om de juiste verbanden te leggen. De NNN3 is geïntegreerd met het Zorgleefplan, wat betekent dat de informatie uit de indicatie automatisch worden ingeladen in het Zorgleefplan, waardoor er onmiddellijk op gerapporteerd kan worden, zonder dubbele invoer.

Ook het Omaha classificatiesysteem wordt digitaal ondersteunt door Dinz Web. In deze module zit ook de Nanda inbegrepen. Let op: de Nic en de Noc zitten niet in deze module!

 

Salarisadministratie

Wij bieden geen personeels-salarisadministratie. Wel kunt u de uren van medewerkers van een zorgaanbieder (bij eigen inlog en urenregistratie) via Excel of ander bestandsformat uit het systeem halen en laten inlezen door een personeels-salarisadministratiepakket. Zowel de uren per cliënt als uren voor scholing, overleg en verlof kunnen worden vastgelegd. Ook onkosten kunnen worden opgevoerd.

 

Boekhouding

Dinz Web Fin is de financiële module van Dinz Web. Dinz Fin is separaat te gebruiken en werkt volledig geïntegreerd met Dinz Web.

In Dinz Web Fin kunt u de financiële administratie van uw organisatie voeren:

 • Boeken van kas, bank, inkoopboeken en verkoopboeken, memoriaal en beginbalans;
 • Opmaken van BTW aangiftes;
 • Uitdraaien van uitgebreide rapportages (van grootboekmutaties tot en met kolommenbalans).

Indien u reeds gebruik maakt van één van de modules van Dinz Web, is deze volledig geïntegreerd met Dinz Web Fin. Dat wil zeggen:

 • De cliënten aan wie u particulier of via het PGB factureert, worden automatisch ook aangemaakt als debiteuren;
 • De declaraties naar het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar worden automatisch verwerkt als verkoopfactuur; ook zij worden automatisch debiteur. De afgekeurde declaratieregels (in het retourbericht) worden automatisch gecrediteerd op de oorspronkelijke verkoopfactuur;
 • De afgesproken overige facturatieprocessen (bijvoorbeeld naar ziekenhuizen of derden) worden automatisch verwerkt (op basis van het restant nog te factureren).

 

Samenwerken

Via de module Coop wordt de samenwerking tussen zorgaanbieders en ZZP’ers zeer eenvoudig gemaakt. De ZZP’er behoudt altijd zijn of haar eigen zelfstandigheid, doordat de separate administratie van de ZZP’er gekoppeld wordt aan de administratie van de zorgaanbieder. Zorgaanbierders kunnen ZZP’ers toevoegen aan het zorgteam van een cliënt, of ZZP’ers aanbieden een cliënt in zorg te nemen. De ZZP’er accordeert in de eigen administratie en rapporteert in het cliëntzorgteam. Periodiek stuurt de ZZP’er een factuur naar de zorgaanbieder op basis van tariefafspraken, waarop de administratie van de ZZP’er over die periode wordt dichtgezet, waardoor de factuur altijd kloppend is met het aantal opgegeven zorguren.

 

Kraamzorg

In samenwerking met Coöperatieve Vereniging KraamzorgNH heeft Dinz de module Kraamzorg ontwikkeld. Dit is een module die kraamverzorgenden direct ondersteunt in het werkproces, van inschrijving, zorgovereenkomst, machtiging, indicatie tot verantwoording, tot declaratie.

U kunt van de applicatie gebruik maken, zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerd uitgevoerde verzorgingen. Als u een contract met een verzekeraar heeft kunt u uw declaratie door de Vecozo koppeling van Dinz Kraamzorg rechtstreeks bij zorgverzekeraar indienen. Bij ongecontracteerde zorg kunt u, bij sommige verzekeraars middels ondertekenen van een  Akte van Cessie en de factuur door uw cliënt, de factuur insturen naar de betrokken zorgverzekeraar. Op dat moment wordt ook de uitbetaling aan u rechtstreeks voldaan. Bij gebruik van Dinz kunt u bij Achmea/Zilveren Kruis/VGZ direct via Vecozo declareren.

Dinz Web App

De Dinz Web App is ontwikkeld zodat ZZP’ers en medewerkers van zorgaanbieders ter plekke bij de cliënt toegang hebben tot de belangrijkste cliënt gegevens, en meteen kunnen rapporteren of accorderen. Hierdoor kan de ZZP’er/medewerker aan het einde van de dag meteen naar huis zonder aan het einde van de dag nog administratie te doen.

De Dinz Web App biedt de volgende functionaliteiten:

 • Inzien van cliënt gegevens;
 • Inzien van het Zorgleefplan;
 • Rapporteren in het Zorgleefplan;
 • Inzien van de routeplanning;
 • Wijzigen van de routeplanning en accorderen van de routeplanning;
 • Opgeven van reis/onkosten en indirecte uren zoals scholing en overleg.
 • Beoordeling van geleverde zorg door cliënt én zorgverlener op een vijfpuntschaal.